´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½

[PDF / Epub] ✅ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ By Gurdial Singh – Coinfetti.co ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ 1964 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ.

ਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿ?.

ਮੜ੍ਹੀ book ਦਾ epub ਦੀਵਾ free ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿ?.

 ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½

´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ Gurdial Singh Rahi Gurdi'āl Sigh 10 January 1933 – 16 August 2016 was a Punjabi language writer novelist and Migration Agent from Punjab India He started his literary career in 1957 with a short story Bhaganwale” He became known as a novelist when he published the novel Marhi Da Deeva in 1964 The novel was later adapted into the Punjabi film Marhi Da Deeva in 1989 directed by Surinder S

10 thoughts on “ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ

 1. April Singh April Singh says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookThis story is so full of sadness There is sadness even in happiness


 2. Roop Dhillon Roop Dhillon says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookThis book has won a national award and had praises sung about it but I found it difficult to get in to and frankly boring


 3. Bakhshish Singh Bakhshish Singh says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBooknice


 4. Sukhwinder Singh Sukhwinder Singh says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookthis is really near to soul and beautiful story


 5. Mahima Mahima says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookI read the translated version of this and I found it pretty depressingThe storyline is definitely strong but when it unfolds itself everything seems to be either destroyed or destroying itself which is quite morbid Except for the saddening part the content is strong


 6. Gurpreet Sidhu Gurpreet Sidhu says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookIts really a very nice book i would like to recommend to others


 7. Komalpreet Kaur Komalpreet Kaur says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookHow can i read it


 8. Sudesh Kumar Sudesh Kumar says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookok


 9. Jaswinder Jaswinder says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookgood


 10. Shukar Shukar says:

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF/EPUB ½ ਮੜ੍ਹੀ book, ਦਾ epub, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookThis particular translation by Ajmer S Roder doesn't reciprocate well enough to the expression of Gurdial Singh who is much worthy writer then he comes out in this translation So if you haven't tasted Gurdial Singh yet then start with his other book called 'Survivors' translation of which is attuned with the expression of the writer If a person happens to start with this books and this trans


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *